Gå til hovedindholdet

Markkort og -blokke

Vi anbefaler, at du starter med at tilknytte et markkort til Fællesskemaet

Læs en guide om at tilknytte markkortet til Fællesskemaet og sende det

Alle marker skal indtegnes i Internet Markkort

Søger du om støtte i Fællesskema 2014, skal du indsende et markkort med indtegning af alle marker sammen med dit skema. I Fødevareministeriets Tast selv-service tilknytter du et markkort til Fællesskemaet og sender begge dele elektronisk.

Alle ansøgere skal indsende både markkort og Fællesskema elektronisk. Det er kun dødsboer, konkursboer og i tilfælde af force majeure, at man kan indsende i papirform.

Alle landbrugsarealer, som du ejer eller forpagter, skal indtegnes entydigt og tildeles marknumre og markbloknumre. Dette er vigtigt for at kunne gennemføre sagsbehandlingen. Det skal desuden sikre en korrekt opgørelse af alle arealer i forbindelse med kontrol af kravene om krydsoverensstemmelse.

Du skal indtegne dine marker i Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK), som du finder i Fødevareministeriets Tast selv-service. Her kan du altid se vores opdaterede markblokkort.

Læs en trin-for-trin guide om, hvordan du udfylder Fællesskemaet, tilknytter markkortet og indsender det

Læs mere om, hvem der kan indsende i papirform i afsnittet ”Indsendelse af Fællesskema på papir”

Fejl i markblokke

Finder du fejl i en af de markblokke, som du anmelder marker i, skal du indsende et ændringsforslag. Dette gør du også i IMK via Tast selv-service.

Læs mere i afsnittet "Forslag om ændring af markblok"

Indtegning af marker inden for markblok

Ligger hele din mark i markblok, skal du så præcist som muligt indtegne hele markens omkreds og give den det nummer, som den har i markplanen i Fællesskemaet. Markbloknumrene, hvori markerne er indtegnet, skal indtastes i markplanen i Fællesskemaet.

Du kan også danne marken ud fra markblokken ved brug af tegneredskabet "Opret mark i en hel markblok".

Skel mellem marker

Ved skel mellem to marker i samme markblok, indtegner du markerne så nøjagtigt som muligt. Tegn omhyggeligt, hvor landbrugsjord grænser op mod ikke-støtteberettiget natur.

Korrekt indtegning af marker betyder, at risikoen for kontrol af markblokkens areal mindskes.

Læs en guide om at indtegne marker i IMK

Indtegning af marker uden for markblok

Hvis marker eller mindre dele af marker ligger uden for markblokkenes grænser, er de ikke støtteberettigede. Da der kun kan udbetales Enkeltbetaling for marker i markblokke, er det derfor vigtigt, at du får alle dine marker lagt i en markblok. Det sker ved, at du indsender et forslag om ændring af markblok. Når markblokken er udvidet, eller der er oprettet en ny, kan du indtegne marker i den. 

Arealer, der er indtegnet uden for markblok, skal anmeldes som en selvstændig mark på markplanen i Fællesskemaet.  Derudover skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Ellers medregnes den ikke i det støtteberettigede areal. Du kan i disse tilfælde risikere at få nedsat støtten.

Læs mere i afsnittet "Forslag om ændring af markblokke"

Ændringer, der ikke er indsendt inden ansøgningsfristen

Er marken ikke med i markblok i ansøgningsperioden, kan du alternativt anmelde marken uden for markblok med markbloknummer 999999-99 i Fællesskemaet.

Marker uden for markblok, som du vil tilføje inden ændringsfristen, skal også anmeldes i 999999-99.

Du skal samtidig indsende et forslag om ændring af markblokken eller oprettelse af en ny markblok.

Marker skal kunne lokaliseres entydigt

Marker indtegnet uden for markblokke skal ligesom marker inden for markblokke kunne lokaliseres entydigt. Husk derfor at indtegne hele omkredsen af marken så præcist som muligt og give marken et nummer, der er det samme som i markplanen i Fælleskemaet.

Indtegner du en mark uden for markblok, anbefaler vi, at du skriver en kort bemærkning i bemærkningsfeltet i Fællesskemaet. Du skal også skrive år og måned for, hvornår arealet er blevet støtteberettiget, fx fordi du har ryddet krat og træer.

Se ansøgnings- og ændringsfristerne i afsnittet ”Oversigt over frister for indsendelse og ændring”

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Du indtegner hvert år alle dine marker med tilsagn om miljø- og økologitilskud. Mangelfuld indtegning kan betyde, at du ikke modtager årets udbetaling. Det kan desuden medføre bortfald af tilsagn, hvis du ikke får indtegnet tilsagnsarealet korrekt inden den 1. august 2014. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem dit tilsagn, din indtegning af marker og korttemaet med tilsagn.

Vær særlig opmærksom på, at arealer, der ligger uden for markblok, både skal tegnes ind på markkortet og anføres i markplanen som en selvstændig delmark. Du skal indsende forslag om markblokændring, hvis du mener, der er fejl i markblokken, eller hvis du vil have oprettet en ny markblok.

Læs mere i afsnittet "Forslag om ændring af markblok"

Korttema med tilsagn

Vi anbefaler kraftigt, at du slår temaet for miljø- og økologitilsagn til, når du indtegner dine marker med tilsagn i IMK. I dette tema kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn.

Indtegningen af tilsagn er ofte flere år gammel og følger måske ikke dine nuværende markgrænser. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Arealtilskud, Produktion. Du kan skrive en e-mail til arealtilskud@naturerhverv.dk eller ringe til 33 95 80 00.

Læs en guide til at åbne temaet og indtegne marker med tilsagn

Tilsagn i fælles græsningsarealer

Har du tilsagn til en mark i en markblok med et fælles græsningsareal, skal du også her altid indtegne marken nøjagtigt.

Læs mere om indtegning af marker uden tilsagn i fælles græsningsarealer i et andet punkt på denne side.

Hvis du anmelder marker i en markblok, som tidligere var et fælles græsningsareal, og arealet ikke længere bruges til fælles afgræsning for husdyr, skal du sende et forslag til ændring af markblokken via Internet Markkort. Du skriver i kommentarfeltet, at arealet ikke længere bruges til fælles græsning.

Læs mere i afsnittet "Forslag om ændring af markblokken"

Indtegning af marker med nyt tilsagn

De marker, som du søger om nyt tilsagn til på siden ”Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn”, skal være indtegnet i IMK.

Dette gælder også marker, som du ikke søger Enkeltbetaling til på siden ”Markplan og Enkeltbetaling”, fx arealer du først har rådighed over efter ansøgningsfristen.

Hvis du først får rådighed over marken efter ansøgningsfristen, indtegner du marken og oplyser afgrødekode 888 i IMK. I skemaet skal marken kun anføres på siden ”Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn”. På siden ”Markplan og Enkeltbetaling” må du kun anføre marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

I Fællesskemaet oplyser du den arealstørrelse for marken, som du har indtegnet på markkortet. Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du oplyser en anden arealstørrelse.

Indtegning af marker i fælles græsningsarealer

Ligger din mark i en markblok, hvor de første 6 cifre er 111888, og løbenummeret er mellem 01-60, er den en del af et fælles græsningsareal.

Det er et krav, at du indtegner marker, der ligger i fælles græsningsarealer. Du indtegner marken, som om den fylder hele markblokken. Er der tilsagn på en mark i et fælles græsningsareal, skal marken dog indtegnes præcist.

Har du et areal på et fælles græsningsareal, skal du i Fællesskemaet anføre det antal hektar, som du råder over. Du skal anføre det fulde areal, som du råder over, uanset om andre landbrugere udnytter en del af arealet til deres husdyr med græsningsret.

Det betyder, at det indtegnede areal i markkortet i de fleste tilfælde er større end det areal, du anmelder i Fællesskemaet.

Når du udfører skemakontrol i Tast selv-service, vil der komme advarsel om, at du har overlap med andre ansøgere, og at du har indtegnet et større areal, end du har anmeldt. Ved marker i fælles græsningsarealer, hvor du ikke har tilsagn, kan du se bort fra disse advarsler.

Vær opmærksom på, om støttebetingelserne, er opfyldt i hele markblokken. Er de ikke det, skal der indsendes forslag om ændring af markblokken til NaturErhvervstyrelsen.

Du skal desuden indsende et forslag til ændring af markblokken, hvis en del af dit tilsagn ligger uden for markblok.

Læs mere i afsnittet "Regler for markblokke med fælles græsningsarealer" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Læs mere i afsnittet "Fælles græsningsarealer hvor støttebetingelserne ikke er opfyldt" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Læs mere i afsnittet "Forslag til ændring af markblokke"

Indtegning af vandboringer og 25 meter beskyttelseszoner

Er der en vandboring på din mark, skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt beskyttelseszonen omkring den, som en selvstændig mark. Beskyttelseszonen er altid cirkelformet med en radius på 25 meter.

Det skal du gøre, hvis begge disse betingelser er opfyldt:

 1. Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere
 2. Det er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken:

Etårige ordninger

Ekstensivt landbrug

Etablering af flerårige energiafgrøder

Produktion af flerårige energiafgrøder

5- eller 20-årigt tilsagn

Miljøbetinget tilskud

Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt

Omlægning til økologisk jordbrug

Braklagte randzoner langs vandløb og søer

Fastholdelse og pleje af vådområder

Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold

Opretholdelse af ændret afvanding

Sådan indtegner du vandboring og beskyttelseszone

I IMK finder du følgende hjælp til at indtegne vandboring og beskyttelseszone som en selvstændig mark:

 • Et nyt korttema, hvor boringer og beskyttelseszoner er indtegnet
 • Et tegneredskab, så du kan indtegne marken så nøjagtigt som muligt

Korttemaet finder du sådan:

 • Klik på "Korttemaer" i IMK
 • Klik på "Landskabselementer"
 • Temaet ligger i bunden af listen og hedder "Aftale/lov, vandboringer"

Vandboringerne vises kun i zoom-niveau 1:10.000 eller tættere på.

Sådan klipper du vandboringen og beskyttelseszonen ud af din mark:

 • Klik på menupunktet "Redigér marker"
 • Klik på tegneredskabet "Redigér marker"
 • Klik inde i marken på kortet
 • Hvis der er en vandboring på marken, kan du vælge at klippe den ud af marken.

 

 

 

Indtegning af arealer med skovtilsagn

Arealer med skovtilplantning, der indgår i skovrejsningsprojekter med tilskud fra Naturstyrelsen, indtegner du som selvstændige marker.

Indtegningen skal følge de enkelte etaper og ydre grænser, der fremgår af det projektkort, som er godkendt af Naturstyrelsen.

Arealer, der er omfattet af et skovrejsningsprojekt, er lagt i en eller flere separate markblokke. Arealer, der ikke er omfattet af et projekt, ligger uden for markbloktemaet og kan ikke anmeldes.

Hvis du mener, at et tilplantet område alligevel skal være omfattet af tilsagn om tilskud til skovrejsning fra Naturstyrelsen, skal du kontakte Naturstyrelsen for afklaring.

Du indsender et forslag om oprettelse eller ændring af markblok, hvis du er ved at etablere ny skov i forbindelse med et nyt tilsagn om tilskud til skovrejsning, og du mangler en markblok, eller hvis markblokken ikke passer til projektet.

Når markblokken er oprettet, kan du indtegne de tilplantede etaper, lysåbne arealer mv. som selvstændige marker i den.

Hvis skovmarkblokken omfatter arealer, som ikke er en del af skovrejsningsprojektet, kan du sende et forslag til ændring af markblokken, så arealer bliver taget ud af skovmarkblokken og lagt ind i en anden markblok.

Læs mere i afsnittet "forslag til ændring af markblokke"

Indtegning af marker der er omfattet af artikel 34

Marker, der er omfattet af artikel 34 ved ansøgningsfristen

Marker, der ved ansøgningsfristen er støtteberettiget under artikel 34, skal du indtegne som separate marker.

Marker, der ikke er omfattet af artikel 34 ved ansøgningsfristen

Hvis du har marker, som hidtil har været støtteberettigede under almindelige betingelser for Enkeltbetaling, men som i løbet af året ændrer karakter og dermed er omfattet af artikel 34, behøver du ikke rette din indtegning, medmindre du får et brev om det fra NaturErhvervstyrelsen.

Du skal bare huske at ændre i Fællesskemaet ved at sætte hak i ”Under artikel 34” på siden ”Markplan og Enkeltbetaling”. Når du søger på marken det følgende år, skal du dog dele marken op - både i skemaet og i kortet.

Når du tegner dine marker på markkortet, bruger du et zoomniveau, hvor du kan se hele marken. Bagefter kan du zoome tættere på for at tjekke din indtegning.

Se guiden "Visning af arealer under artikel 34"

Læs mere i "Undtagelsesbestemmelser i artikel 34" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014 

Se ansøgningsfristen i afsnittet ”Oversigt over frister for indsendelse og ændring”

Opmåling af marker/arealer

Markblokkens bruttoareal kun er vejledende.

Det er det vandrette areal/projektion, du skal anføre i Fællesskemaet. For svagt kuperede marker har forskellen mellem det vandrette areal og det kuperede areal normalt ingen betydning.

Når markerne er indtegnet i IMK, får du oplyst markens areal i det grå felt i kortets øverste højre hjørne.

Du kan sammenligne dine opmålingsresultater og indtegninger med det areal, som vi har registreret som støtteberettiget i markblokregisteret. Mener du, at der er fejl i de registrerede oplysninger for en markblok, hvori du har en mark, skal du indsende et forslag om ændring af markblokken.

Læs mere i afsnittet ”Forslag om ændring af markblokke”

Du skal kontrollere markblokkenes afgrænsning, når du indtegner marker og udfylder dit Fællesskema. Vi anbefaler desuden, at du tjekker, om der er registreret et korrekt ikke-støtteberettiget areal (tara-areal).

Hvis der er fejl i markblokken eller markblokkens tara-areal, har du pligt til foreslå en ændring af markblokken. Læs mere i "Forslag til ændring af markblokke" herunder.

Forslag om ændring af markblokke

NaturErhvervstyrelsen foretager løbende ændringer i markblokregisteret, både på baggrund af ansøgernes oplysninger, og hvis vi finder forhold, der er ændret. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer markblokkenes afgrænsning, når du indtegner marker og udfylder dit Fællesskema.

Vi anbefaler desuden, at du tjekker, om der er registreret et korrekt ikke-støtteberettiget areal (tara-areal).

Hvis markblokken eller markblokkens tara-areal ikke er korrekt, har du pligt til foreslå en rettelse af markblokken. Dette gælder også, selvom en ændring af arealet ikke kan ses på det nyeste foto i IMK. Eksempler på sådanne ændringer er fx, hvis du har bygget en ny lade, eller der er et landbrugsareal, der ligger uden for markblok.

Sådan indsender du forslag om ændringer af markblokke

Du indsender ændringsønsker i IMK via Tast selv-service.

Du kan indsende forslag om ændringer i markblokke løbende via IMK, dog inden ændringsfristen, hvis ændringerne skal gælde for ansøgningsåret 2014.

Læs en guide om at indsende ændringsforslag til markblokke

Se fristen for ændringer i afsnittet ”Oversigt over frister for indsendelse og ændring”

Vær opmærksom på, at ændringsforslaget i IMK ikke længere kan rettes, når der er trykket på knappen ”Indsend”.

Hvis vi ikke accepterer dit ændringsforslag, får du besked om det. Accepterer vi derimod ændringsforslaget, vil du ikke få besked. Du kan løbende se opdateringer af markblokke i IMK.

Krav til forslag om ændring af markblokke

Da vi retter markblokkene på baggrund af dine oplysninger, er det meget vigtigt, at du indtegner den foreslåede markblokgrænse præcist. Hvis ændringerne i landskabet ikke kan ses på det seneste tilgængelige foto, skal du skrive en kort bemærkning om, hvad der er ændret, og hvilken dato og hvilket år ændringerne er foretaget.

Bemærk, at du kun må indsende forslag til ændring af markblokke, hvis du har marker i markblokken.

Har du anmeldt marker eller dele af marker uden for markblok, skal du bede om en ændring af den eksisterende markblok. Hvis arealet er varigt afgrænset, indsender du et forslag om, at en ny markblok skal oprettes.

Sammenlægning af markblokke

Da markblokke skal følge permanente grænser i landskabet, sammenlægger NaturErhvervstyrelsen ikke markblokke, hvis de er adskilt af åer, veje, grøfter eller lignende. Der skal være en tydelig samdyrkning af arealer, for at markblokkene kan lægges sammen.

Er to arealer tydeligt dyrket sammen på seneste tilgængelige foto, kan markblokkene sammenlægges, hvis de er direkte sammenhængende med en åbning på minimum 4 meter mellem arealerne. Hvis et areal er mindre end 0,30 ha, kræves der ligeledes en støtteberettiget passage på minimum 4 meters bredde for, at markblokkene kan lægges sammen.

For at et areal under 0,30 ha kan lægges sammen med en anden markblok, kræves det, at alle disse betingelser er opfyldt:

 • At arealerne hører til samme ansøgning,
 • er støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling,
 • er direkte sammenhængende samt
 • at arealerne i alt udgør minimum 0,30 ha.

Hvad er en markblok?

En markblok defineres som en geografisk sammenhængende enhed bestående af en eller flere marker med permanente fysiske ydre grænser.

De gule grænser på markkortet er markblokgrænser. Markblokgrænserne ligger normalt langs permanente skel, som fx veje, vandløb, levende hegn og lignende.

Bemærk, at markblokgrænser ikke følger naboskel. Flere landbrugere kan derfor have marker i samme markblok.

Markbloknummeret er 8-cifret, fx 473288-25. Zoom eventuelt længere ind for at se, hvilket markbloknummer der hører til markblokken.

Markblokregistret bliver løbende opdateret af NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol. De aktuelle markblokke kan til enhver tid ses i IMK.

Du kan se de registrerede markblokke i IMK sådan:

 • Gå ind på fanen Markkort, eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen ”Vis/Tilknyt marker”
 • Markblokkene kan ses i zoomniveau 1:10.000 eller tættere på

Nye markblokke

Når vi opretter en ny markblok, får den et unikt nummer. Nye markblokke bliver bl.a. oprettet ved, at du indsender et ændringsforslag til os om oprettelse af en markblok. Det kan fx være, hvis du søger støtte for et areal, der endnu ikke ligger i en markblok.

Hvis du vil indsende en ændring til dit Fællesskema, og vi har givet en markblok nyt nummer, skal du opdatere marken i IMK.

Læs hvordan du gør i afsnittet "Sådan indsender du ændringer til Fællesskemaet"

NaturErhvervstyrelsens brug af markblokke (Tara- og brutto-arealer)

Vi bruger markblokkene til at kontrollere ansøgningerne. Markblokkenes arealer er registreret med et tara-areal og et bruttoareal.

Tara-arealet er det areal, vi har registreret som ikke-støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling.

Bruttoarealet er hele markblokkens areal.

Det areal, der er støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling, er forskellen mellem tara- og bruttoarealet .

Hvis tara-arealet er forkert, indsender du en forslag om ændring af markblokken, hvor du skriver dette i kommentarfeltet. Læs mere i et andet punkt på denne side, "Forslag om ændring af markblokke".

Læs her, hvordan du kan se støtteberettiget areal, tara- og bruttoareal i en markblok

 

 

Ændring af kompensationskortet for randzoner

Det er kun muligt at foreslå ændringer af kompensationskortet for randzoner, så ændringen kommer til at gælde for ansøgningsrunden 2015.

En ændring skulle have været indsendt senest den 16. december 2013 for at gælde i ansøgningsrunden 2014.

Læs en guide om at foreslå ændringer for kompensationskortet for 2015

Sådan finder du kompensationskortet

Du finder kompensationskortet for randzoner i IMK. Du åbner kortet sådan:

 • Åbn Fællesskema 2014
 • Klik på knappen ”Vis / Tilknyt markkort”
 • Klik på ”Korttemaer” i menuen til venstre
 • Klik på ”Randzoner”
 • Sæt hak ud for ”Kompensationskort 2014”

Markkort og markblokke danner grundlag for kontrol

Det er din indtegning af marker, der sammen med dit Fællesskema og NaturErhvervstyrelsens markblokregister, danner grundlag for den administrative kontrol og en eventuel kontrol på stedet.

Ved begge typer af kontrol bliver der taget hensyn til de ændringer af markindtegninger og forslag om markblokændringer, som vi har modtaget fra dig inden ændringsfristen.

Læs mere i afsnittet "Kontrol i forhold til markblokke" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014


MENU