Gå til hovedindholdet

Skemaet trin-for-trin

Oversigt over frister for indsendelse og ændring

Her ser du fristerne for 2014:

Frist

Ansøgningsår 2014

Rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort.

Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i Fællesskemaet.

16. april 2014

Forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort.

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger.

12. maj 2014

Ændring af Fællesskema og markkort.

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger.

15. maj 2014

Efter den 15. maj kan arealer kun nedskrives, og kun hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg .

 

Læs mere om reglerne for forsinket indsendelse i et andet punkt på denne side.

Læs mere om reglerne for ændringer i fanen "Ændringer"

Hvad består støtteansøgningen af

Senest på ansøgningsfristen skal NaturErhvervstyrelsen modtage:

 • Fællesskemaet med udfyldt markplan
 • Markkort med indtegningen af alle dine marker

Ansøgningen skal indsendes i det samme CVR- eller CPR-nummer, som betalingsrettighederne og dine tilsagn er registreret i. Støtten kan ikke udbetales, hvis ansøgning og betalingsrettigheder eller tilsagn er registreret på forskellige numre.

Læs mere i afsnittet ”Det er dit ansvar at sende i det rigtige CVR- eller CPR-nummer”

Forsinket indsendelse af Fællesskema 2014

Den 12. maj 2014 er sidste frist for modtagelse af forsinket Fællesskema 2014 i NaturErhvervstyrelsen.

Hvis Fællesskemaet modtages efter den 16. april 2014, men senest den 12. maj 2014, nedsættes støtten med 1 pct. pr. arbejdsdag, indtil skemaet er modtaget. Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 16. april 2014.

En ansøgning, der modtages i NaturErhvervstyrelsen efter den 12. maj 2014, vil blive afvist. Dermed vil der ikke blive udbetalt nogen form for støtte.

Oversigt over frister for forsinket indsendelse

Ordning

Frist i 2014

Forsinket ansøgning om

 • Enkeltbetaling
 • Ø-støtte

Særlig miljøstøtte under artikel 68:

 • Ekstensivt landbrug
 • Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer
 • Etablering af flerårige energiafgrøder
 • Produktion af flerårige energiafgrøder

Der kan søges om Enkeltbetaling og Særlig miljøstøtte under artikel 68 frem til 15. maj 2014, hvis Fællesskema og markkort er modtaget senest den 12. maj 2014.

17. april – 12. maj

Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. fradrag pr. arbejdsdag

Efter den 12. maj - ingen støtte

Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger

Er tilsagn til miljø- og økologiordningerne ikke indberettet den 1. august 2014, bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Det gælder alle tilsagn givet efter den 1. januar 2007.

17. april – 12. maj

 Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. fradrag pr. arbejdsdag

Efter den 12. maj - intet tilskud

Ansøgning om nye 5-årige tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordninger

Ikke mulig

Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til pleje af skovrejsningsarealer og særlig drift i eksisterende skov

Gælder for skovrejsning i skovrejsningsområde med tilsagn efter 2007 og skovrejsning i neutralområde med tilsagn fra og med 2009 samt tilskud til særlig drift med tilsagn efter 2007.

17. april – 12. maj

Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. fradrag pr. arbejdsdag

Efter den 12. maj - intet tilskud

Tilsagn om miljø- og økologitilskud 

En ansøgning om udbetaling af tilskud for tilsagn, der er modtaget i NaturErhverstyrelsen efter den 12. maj 2014, vil blive afvist.

Har NaturErhvervstyrelsen ikke senest den 1. august 2014 modtaget en erklæring om, at betingelserne for tilsagn er opfyldt, bortfalder tilsagn om tilskud til følgende ordninger:

 • Pleje af græs- og naturarealer (tilsagn givet i 2009 eller senere)
 • Braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagn givet i 2009 eller senere)
 • Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger meddelt i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 og bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005
 • Miljøbetinget tilskud (alle tilsagn)
 • Tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (alle tilsagn)
 • Opretholdelse af ændret afvanding
 • Fastholdelse af vådområder
 • Pleje af vådområder
 • Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år

Hvis du har glemt at anmelde arealer eller med vilje har undladt at indberette arealer, vil det som udgangspunkt medføre bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling.

Autorisation til økologi

Er du autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, kan vi tilbagekalde din autorisation, hvis du ikke indsender Fællesskema 2014 senest den 16. april 2014. Det kan medføre, at vi stiller krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud til omlægning til økologi.

Læs mere om indberetning af økologioplysninger i "Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion"

Ekstraordinære begivenheder

Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder (force majeure) gør det umuligt at indsende Fællesskemaet rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen.

Ansøgning om godkendelse af force majeure skal vedlægges skriftlig dokumentation, som fx lægeerklæring. Ansøgning skal indsendes senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indsende Fællesskemaet.

Læs mere i afsnittet "Force majeure og usædvanlige omstændigheder" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Det er dit ansvar at sende i det rigtige CVR-nr. eller CPR.nr

Det er dit ansvar at sikre, at du indsender Fællesskema og markkort i det CVR- eller CPR-nummer, som råder over arealerne, betalingsrettighederne og eventuelle miljø- og økologitilsagn.

Du risikerer at miste din støtte, hvis du sender Fællesskemaet ind i et forkert CVR- eller CPR-nummer.

Ved at klikke på ”Brugerindstillinger” kan du se, hvilket CVR-nummer, du er logget på med. Det er dette CPR- eller CVR-nummer, som Fællesskemaet bliver indsendt for.

Vi anbefaler at du logger på med NemID til erhverv. Så er du sikker på, at du ikke ved en fejl ansøger i dit CPR-nummer.

Tjek betalingsrettigheder og miljøtilsagn

Hvis der ikke er registreret betalingsrettigheder i det CVR-nummer, som du indsender Fællesskemaet i, vil du få afslag på din ansøgning om Enkeltbetaling. Det gælder dog ikke enkeltmandsvirksomheder, hvis betalingsrettighederne i stedet er registreret i dit CPR-nummer.

Ved at tjekke din oversigt over betalingsrettigheder, kan du se, hvilke betalingsrettigheder, der er registreret i det CPR- eller CVR-nummer, som du er logget på med.

Læs en guide til at oprette skemaet "Rettighedsoversigt"

Hvis betalingsrettighederne er registreret forkert, overdrager du dem til det rigtige CVR- eller CPR-nummer via Tast selv-service.

Læs mere i om overdragelse af betalingsrettigheder

Tjek dine miljø- og økologitilsagn

Hvis du har miljø- og økologitilsagn, får du afslag på din ansøgning om udbetaling, hvis du indsender dit Fællesskema i et andet CVR- eller CPR-nummer end dine tilsagn er registreret i.

Du kan tjekke om eventuelle miljø- og økologitilsagn er registreret i dette CVR-nummer ved at hente tilsagnene ind i Fællesskemaet på siden "Registrerede tilsagn".

Læs en guide til at opdatere siden "Registrerede tilsagn"

Hvis tilsagnene er registreret forkert, overdrager du dem til det rigtige CVR- eller CPR-nummer med et producentskifte.

Læs mere i Vejledning om producentskifte

Hvis du ikke kan se sidste års oplysninger eller dine betalingsrettigheder

Hvis du ikke har oplysningerne fra sidste års Fællesskema og markkort eller ikke umiddelbart ser ud til at råde over betalingsrettigheder, er du formentlig logget på i dit CPR-nummer, hvor du skulle være logget på i dit CVR-nummer. Du kan også være logget på i et forkert CVR-nummer.

Hvis du har sendt ind i det forkerte CVR- eller CPR-nummer

Hvis du skal indsende Fællesskema og markkort i et andet CVR- eller CPR-nummer, kan du inden fristen for forsinket ansøgning gøre følgende:

 • Log på Tast selv-service med Medarbejdersignatur (Digital Signatur) eller NemID til erhverv, som du bruger til at sende Fællesskemaet
 • Hvis du sendte Fællesskemaet ind i 2013, skal der på fanen ”Skemaer” ligger et Fællesskema 2014 klar til dig.
 • Tjek, at du kan hente din markplan fra sidste år

Læs en guide til at indlæse markplanen 2013

 • Tjek, at dine betalingsrettigheder er registreret i det CVR-nummer, som du nu bruger. Se hvordan i et andet punkt på denne side.
 • Udfyld og indsend Fællesskema og markkort

Hvis du opdager fejlen efter fristen for forsinket ansøgning, vil du få afslag på din ansøgning om støtte.

Hvis du har udfyldt et Fællesskema i dit CPR-nummer eller i et forkert CVR-nummer, men endnu ikke har indsendt det, skal du ikke foretage dig mere med det forkerte skema.

Har du allerede indsendt Fællesskemaet i et forkert CPR- eller CVR-nummer, gør du følgende:

 • Log på Tast selv-service med din private NemID eller med den Medarbejdersignatur (Digital Signatur) eller NemID, som hører til det forkerte CVR-nummer
 • Klik på fanen ”Skemaer”, og find dit indsendte Fællesskema 2014
 • I kolonnen ”Opret ændring” klikker du på ”Opret”
 • Der vil nu komme en kopi af dit indsendte skema på den øverste liste over ”Skemaer der ikke er indsendt”
 • Åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden ”Bemærkninger”
 • Indsend skema og markkort igen

Du er også velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon 33 95 80 00 eller e-mail på mail@naturerhverv.dk

Se fristen for forsinket ansøgning i afsnittet ”Oversigt over frister for indsendelse og ændring”

Sådan trækker du en ansøgning tilbage

Har du indsendt et Fællesskema og markkort, som du ønsker at trække tilbage, gør du følgende:

 • Log på Tast selv-service
 • Klik på fanen ”Skemaer” og find dit indsendte Fællesskema 2014
 • I kolonnen ”Opret ændring” klikker du på ”Opret”
 • Der vil nu komme en kopi af dit indsendte skemaer på den øverste liste over ”Skemaer der ikke er indsendt”
 • Åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden ”Bemærkninger”
 • Indsend skema og markkort igen

Du er også velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon eller e-mail.

Hvis du har indsendt Fællesskema og markkort i et forkert CVR- eller CPR-nr., kan du læse mere i et andet punkt på denne side.

Underskrift

I Fødevareministeriets Tast selv-service underskriver du Fællesskemaet, når du indsender med NemID eller Medarbejdersignatur.

Samtidig bekræfter du den erklæring, som du finder på siden ”Erklæring, adresse- og konsulentoplysninger” i Fællesskemaet.

Du bekræfter, at dine oplysninger i skemaet er korrekte, og at du er bekendt med reglerne for de ordninger, du søger om støtte under. Din bekræftelse gælder kun i forhold til de ordninger, der indgår i dit Fællesskema. Er du fx ikke økolog, omfatter din erklæring ikke afsnittene om økologisk jordbrug.

Indsendelse af Fællesskema på papir

I 2014 kan følgende ansøgere kun indsende ansøgningen i papirform, da de ikke kan få NemID:

 • Dødsboer
 • Konkursboer

For ansøgere med helt særlige forhold, fx force majeure, vurderer NaturErhvervstyrelsen konkret fra sag til sag, om ansøgning i papirform kan tillades. Der skal være tale om helt særlige forhold, og der skal indsendes dokumentation for forholdene.

Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til internet derhjemme, ikke har NemID eller lignende.

Bestilling af skema og kort på papir

Hvis du har fået dispensation til at indsende Fællesskema 2014 i papirform, kan du hente en PDF-udgave på www.naturerhverv.dk/faellesskema.

Brug eventuelt IMK til at udskrive kort på en farveprinter. Bemærk, at kvaliteten af udskriften skal være god nok til, at indtegningen præcist kan lokaliseres.

Print derfor kortet ud i et zoomniveau på minimum 1:10.000 - zoom gerne længere ind, så vil det være lettere for dig at indtegne markerne præcist.

Fællesskema og markkort i papirform kan du også bestille sådan:

 • Send en e-mail til mail@naturerhverv.dk. Skriv ”ansøgningsmateriale” i emnefeltet.
 • Ring på telefon 33 95 80 00 

Vi skal modtage din bestilling senest den 1. april 2014. Efter denne dato kan vi ikke garantere, at du modtager dit materiale i god tid inden ansøgningsfristen.

Indsendelse i papirform

Du kan indsende papirskemaet på følgende måder:

På e-mail til mail@naturerhverv.dk
Bemærk, at e-mails over 10 Mb kan blive afvist – husk at gemme kvittering for afsendt e-mail.

Med post – husk postkvittering med NaturErhvervstyrelsen anført som modtager og ansøger som afsender. Postkvitteringen skal være forsynet med gyldigt stempel fra Post Danmark. Sender du skema og markkort hver for sig, skal du have en postkvittering pr. kuvert. Det bør fremgå af postkvitteringen, hvad du indsender. Bemærk desuden, at en evt. konsulent ikke kan være påført som afsender, og hans stempel skal ikke påføres i afsenderfeltet. Hvis en ansøgning går tabt, vil postkvitteringen indgå i en samlet vurdering af, om Fællesskemaet er indsendt rettidigt.

På telefax-nr.: 3395 8080 – husk at gemme kvitteringen for afsendt fax. Du kan ikke sende markkort på telefax.

Underskrift

Hvis du indsender Fællesskemaet på papir, skal du underskrive det på den sidste side, hvor erklæringen fremgår. Det er vigtigt, at du på denne måde underskriver selve erklæringen.

Husk især at underskrive Fællesskemaet, hvis du printer det ud fra Tast selv-service og sender det som en PDF-fil på e-mail. Bemærk, at et skema ikke betragtes som en gyldig ansøgning, før det er skrevet under.

Adresseændring

Indsender du Fællesskemaet på papir, overstreger du den fortrykte adresse på forsiden af ansøgningen og skriver den nye adresse.

 

 

Sådan indsender du ændringer til Fællesskemaet

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for indsendelse af ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Der gælder dog særlige regler for miljø- og økologitilsagn. Bemærk, at der kun kan udbetales Enkeltbetaling for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Læs mere om ændringer til marker med miljø- og økologitilsagn i et andet punkt på denne side.

Se fristen i afsnittet "Oversigt over frister for indsendelse og ændringer"

Du sender ændringer via Tast selv-service

Du sender en ændring til dit Fællesskema eller markkort ved at oprette en ny kladde af skemaet i Tast selv-service.

Læs en guide til at oprette og indsende en ændring

NaturErhvervstyrelsen opdaterer løbende markblokkene. Du kan derfor opleve, at der er sket ændringer i de markblokke, hvor du har anmeldt arealer

Hvis du indsender en ændring efter der er rettet i markblokkene, får du en besked om det i skemakontrollen. Du skal derfor redigere de berørte marker i IMK og opdele markerne, hvis det er nødvendigt. Du anfører derefter det opdaterede markbloknummer for markerne i Fællesskemaet.

Selv hvis den eneste ændring er et nyt markbloknummer, skal du redigere marken i IMK. Du gør sådan:

 • Opret en ændring til dit Fællesskema, som beskrevet i linket ovenfor
 • Klik på menupunktet ”Redigér marker”
 • Klik på linket ”Redigér marker”
 • Klik inde marken på kortet
 • Gem marken igen uden at foretage ændringer

Ændringer før og efter den 15. maj 2014

Oversigt over frister for ændring af Fællesskema 2014 

Frister

Frist i 2014

Ændringer til ansøgning om:

Enkeltbetaling 

Ø-støtte

Ekstensivt landbrug

Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer

Etablering af flerårige energiafgrøder

Produktion af flerårige energiafgrøder

 

 

15. maj 2014

Efter den 15. maj kan arealstørrelser kun nedskrives, og kun hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg.

Betalingsrettigheder

Frist for overdragelse af betalingsrettigheder sammen med en ændring af Fællesskema 2014

15. maj 2014

Ændringer til ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger

15. maj 2014

Du skal dog altid underrette NaturErhvervstyrelsen om forhold, der medfører, at arealet ikke længere er støtteberettiget.

Ændringer til ansøgning om nye tilsagn om tilskud til miljøordninger.

Efter den 16. april 2014 kan du kun slette marker eller nedskrive arealstørrelser.

Ændringer til markblokke for 2014

15. maj 2014

Ændringer til økologisk jordbrugsproduktion

Ændringer skal indberettes hele året.

Ændringer efter 15. maj 2014

Efter den 15. maj 2014 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Du har pligt til at anmelde den korrekte afgrødekode senest på fristen for ændringer. Du kan læse mere om ændring af afgrødekoder i Vejledning om Enkeltbetaling 2014.

Læs mere i afsnittet ”Ændring af afgrødekoder” i Vejledning om Enkeltbetaling 2014 

Marker under artikel 34

Hvis marken i løbet af året ikke længere opfylder de almindelige betingelser for Enkeltbetaling, men bliver omfattet af artikel 34, skal du sende en ændring af Fællesskemaet, hvor du sætter hak i feltet ”Under artikel 34” på siden ”Markplan og Enkeltbetaling” og ændre afgrødekode.

Læs mere i afsnittet ”Sådan søger du Enkeltbetaling under artikel 34”

Udvintring af afgrøde

Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, og hvis der er tale om samme afgrødegruppe, kan du undlade at ændre afgrødekoden.

Alle afgrødekoder, der er støtteberettigede under Enkeltbetaling, udgør én afgrødegruppe, men der gælder særlige regler for gødningsplanlægning.

Tilbagetrækning af marker

Det er til enhver tid muligt at nedskrive din ansøgning herunder ved fx at trække en, flere eller alle marker ud af ansøgningen. Dette kan kun ske, hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg.

Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Søger du Enkeltbetaling for et areal, skal arealet være støtteberettiget hele det kalenderår, hvor du søger om støtte for det. Reglerne om krydsoverensstemmelse og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) skal også være overholdt i hele kalenderåret.

Det kan derfor være nødvendigt for dig at trække en eller flere marker ud af ansøgningen, fx hvis der bygges eller anlægges veje. Du kan dog i begrænset omfang bruge de støtteberettigede arealer til andet end landbrug og stadig opretholde din ansøgning for alle dine marker.

Ændringer for marker med miljø- og økologitilsagn

Følgende ændringer på arealer med tilskud til miljø- og økologiordningerne skal straks indberettes skriftligt til NaturErhvervstyrelsen:

 • Ændringer i arealstørrelse af en mark
 • Ansøgning om dispensation for tilsagnsbetingelser

Det kan fx være ansøgning om dispensation fra krav om plantedække forud for nedgravning af kabler. Det kan også være dispensation fra krav om afgræsning på arealer med ændret afvanding, fordi arealet er blevet for vådt som følge af tilsagnet.

Send en e-mail til Center for Arealtilskud på arealtilskud@naturerhverv.dk, hvis du har ændringer til dine miljø- og økologitilsagn.

Ændringer i arealet kan have konsekvenser for tilskud under miljø- og økologiordningerne. Nedskriver du et areal, kan NaturErhvervstyrelsen kræve tilbagebetaling for det areal, der udgår.

Læs mere i "Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologistøtteordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger"

Salg eller bortforpagtning

Sælger eller bortforpagter du et areal i tilsagnsperioden, vil NaturErhvervstyrelsen stille krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, medmindre erhverver overtager forpligtelserne i tilsagnet.

Hvis du ønsker at overdrage et tilsagn om miljø- og økologitilskud, skal du indsende et skema for producentskifte senest ved førstkommende frist for ansøgning om Enkeltbetaling.

Sker overdragelsen mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om Enkeltbetaling, skal erklæring om producentskifte være modtaget senest 8 uger efter overdragelsestidspunktet.

Læs mere i "Vejledning om Producentskifte"

Ændringer til Fællesskemaet - økologisk jordbrugsproduktion

Du skal huske at ændre afgrødekoden, hvis den afgrøde du dyrker ikke er den, du indberettede.

Hvis du afhorner kalve, kan du indsende en ændring via Tast selv-service vedrørende dette.

Hvis du får en ny græsningsret, kan du indberette marken som en ændring til Fællesskemaet via Tast selv-service. Du skal dog stadig huske at anmelde græsningsretten til NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov.

Læs mere i afsnittet "Økologisk jordbrugsproduktion - Græsningsret"

Andre ændringer til din økologiske produktion skal straks indsendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov. Du kan anvende de blanketter, som du finder på hjemmesiden, og sende dem til okologi@naturerhverv.dk.

Hvis du ikke straks indberetter en ændring, kan det ske, at produkterne ikke kan sælges som økologiske produkter.

Hvis du ønsker at sælge eller bortforpagte et økologisk areal, skal du indsende en producentskifteerklæring straks efter overdragelsen.

Gå til vejledning og skemaer for økologisk jordbrugsproduktion

Gå til vejledning og skemaer for producentskifte

Ændring af navn, adresse eller bankkonto

Vi kontakter dig på den adresse eller e-mail, som fremgår af dine brugerindstillinger i Tast selv-service. Du kan se dine brugerindstillinger ved at klikke øverst i højre hjørne af skærmbilledet.

Du bør kontrollere, at oplysningerne om din virksomhed er korrekte. Tjek derfor følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Navn
 • Adresse
 • Selskabsform
 • Email
 • Mobilnummer

Læs en guide om at tjekke dine brugerindstillinger i Tast selv-service

Adresseændringer

Du kan ikke selv rette din adresse i Tast selv-service.

Har du en personligt ejet virksomhed eller et selskab (fx I/S, ApS eller A/S),) med CVR-nummer, kan du ændre virksomhedens adresse på VIRK.dk

Hvis du ikke har et CVR-nr., men bruger dit CPR-nr., kontakter du det lokale folkeregister i din kommune.

Bankoplysninger

Støtten bliver udbetalt til den konto, der er registreret som NemKonto for den virksomhed, som indsender ansøgningen. Du kan indberette og ændre den konto, du ønsker som din NemKonto, på følgende måder:

Du kan ændre din NemKonto i din bank eller netbank. Du ændrer din NemKonto for dit CVR-nr., hvis du indsender Fællesskemaet i dit CVR-nr.

Skifter du bank, skal du gøre din nye bank opmærksom på tilknytning af NemKonto til dit CVR-nr.

Indsender du Fællesskemaet i dit CPR-nummer kan du ændre din NemKonto på www.nemkonto.dk

NaturErhvervstyrelsen har ikke mulighed for at ændre din NemKonto.

Inden du lukker dit CVR-nummer eller får nyt CVR-nummer

Bemærk, at det nye CVR-nummer skal eksistere på datoen for ansøgningsfristen, da virksomheden ellers ikke er berettiget til at modtage støtte. Det skyldes, at ansøger skal råde over jorden på datoen for ansøgningsfristen.

Så længe dit gamle CVR-nummer endnu ikke ophørt, kan du stadig:

 • Hente dit markkort og gemme det på din egen computer
 • Overdrage betalingsrettigheder via Tast selv-service

Hvis dit CVR-nummer er ophørt, kan du kun indlæse marker i Fællesskema 2014 og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK), hvis dine data er gemt i dit eget mark- eller kortprogram.

Overdragelsen skal sendes via Tast selv-service senest på fristen for indsendelse af ændringer i det ansøgningsår, hvor du søger om Enkeltbetaling  for det nye CVR-nummer.

Du kan ikke indsende elektroniske overdragelser af betalingsrettigheder med det ophørte CVR-nummer som overdrager, da det ikke er teknisk muligt.

Hvis dit CVR-nummer er ophørt, har du heller ikke mulighed for at logge ind og få vist dine betalingsrettigheder, marker eller markkort via Tast selv-service.

Hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger, skal du producentskifte dit tilsagn til det nye CVR-nummer. Dette gør du ved at indsende en  producentskifteerklæring, som du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om overdragelse af betalingsrettigheder" 

Læs mere om producentskifte

Overgang mellem CPR- til CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder

Har du tidligere søgt på dit CPR-nummer, men nu har en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer, kontakter du NaturErhvervstyrelsen. Grunden er, at vi manuelt skal ændre i vores registre.

Du skal også kontakte os, hvis du går fra at søge på CVR-nummer til CPR-nummer.

Du kontakter NaturErhvervstyrelsen ved at sende en e-mail til mail@naturerhverv.dk

Oplys venligst følgende:

 • ansøgers navn og adresse
 • det ønskede CVR-nummer
 • om der er indsendt Fællesskema eller søgt om arealstøtte tidligere

Af sikkerhedshensyn bør du IKKE oplyse CPR-numre i e-mails.

Du modtager ikke svar på din e-mail. To til fire hverdage efter at du har sendt din e-mail, kan du logge på med dit private NemID og oprette en fuldmagt eller ansøge på sit CVR-nummer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte NaturErhvervstyrelsen på tlf. 33 95 80 00.

Husk at overdrage dine betalingsrettigheder til dit CVR-nummer. Hvis du har miljø- og økologitilsagn på dine marker, skal du også overdrage dine tilsagn til dit CVR-nummer.

Læs mere om overdragelse af betalingsrettigheder"

Læs mere om producentskifte

Husk at oprette en NemKonto til det nye CVR-nummer. Det gør du i din bank eller netbank.

Har du skiftet CVR-nummer

Hvis din bedrift har skiftet CVR-nummer, siden du indsendte Fællesskema 2013, kan du kun indlæse marker i Fællesskema 2014 og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK), hvis dine data er gemt i dit eget mark- eller kortprogram.

Hvis dit CVR-nummer er ophørt, har du ikke mulighed for at logge ind og få vist dine betalingsrettigheder, marker eller markkort via Tast selv-service.

Planlægger du at ændre CVR-nummer, og er det tidligere CVR-nummer endnu ikke ophørt, kan du stadig:

 • hente dit markkort og gemme det på din computer
 • overdrage betalingsrettigheder via Tast selv-service

Overdragelsen skal sendes via Tast selv-service senest på fristen for indsendelse af ændringer i det ansøgningsår, hvor du søger om Enkeltbetaling  for det nye CVR-nr.

Bemærk, du kan ikke indsende elektroniske overdragelser af betalingsrettigheder med det ophørte CVR-nummer som overdrager, da det ikke er teknisk muligt.

Læs mere om overdragelse af betalingsrettigheder" 

Hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger, skal du være opmærksom på, at du skal producentskifte dit tilsagn til det nye CVR-nummer. Dette gør du ved at indsende en producentskifteerklæring, som du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Find vejledning og blanketter for producentskifte 

Når du søger på et nyt CVR-nummer for første gang

Som landmand opretter du selv din virksomhed i Tast selv-service som bruger. Din konsulent kan ikke oprette din virksomhed som bruger.

Det gælder også, hvis du har fået nyt CVR-nummer, eller du har søgt tidligere, men ikke søgte i 2012 og 2013.

Opret dig i Tast selv-service

Som landmand starter du med at logge på Tast selv-service på adressen www.naturerhverv.dk/tastselv

Hvis du ikke tidligere har været logget på med det pågældende CVR- eller CPR-nr., kommer du ind på et skærmbillede, hvor du kan oprette dig selv.

Har du et I/S, ApS eller A/S, logger du altid på med medarbejdersignatur (Digital Signatur) eller NemID til erhverv.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge medarbejdersignatur under Digital Signatur eller NemID til erhverv, eller om du vil bruge dit private NemID.

Uanset hvordan du logger på, vil virksomheden normalt blive oprettet som bruger med det samme, medmindre du tidligere har søgt på dit CPR-nummer. Læs mere om dette i et andet punkt på denne side.

Fuldmagt til konsulent

En konsulent kan anmode om en fuldmagt fra dig, så snart du har oprettet dig i Tast selv-service.

Opret et Fællesskema 2014

Hvis du ikke indsendte Fællesskema sidste år eller sendte det i et andet CVR- eller CPR-nummer, skal du selv oprette dit Fællesskema 2014.

Læs her, hvordan du opretter Fællesskema 2014

Læs en kort guide om at indsende Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilm på 10 min

Overdragelse af betalingsrettigheder til ny virksomhed

En anden landbruger kan først overdrage betalingsrettigheder til dig, når du har oprettet dig i Tast selv-service.

Opret et Fællesskema 2014

Hvis du ikke indsendte Fællesskema sidste år, eller sendte det i et andet CVR- eller CPR-nummer, skal du selv oprette dit Fællesskema 2014.

Læs her, hvordan du opretter Fællesskema 2014

Ved at klikke på linket herunder, kan du få en oversigt over de vigtigste trin, som du skal igennem for at indsende Fællesskema og markkort.

Læs en kort guide om at indsende Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilm på 10 min


MENU